ALGEMENE VOORWAARDEN A51 HOSTING

Laatste update: 12-09-2011 Versie 1.0

Gedeponeerd bij de KvK Breda onder nummer: 53519620

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van A51 Hosting.

1.2 Accountgegevens: de gegevens die A51 Hosting verzamelt en bewaart om rekeningen te kunnen sturen aan de klant, inclusief, indien van toepassing voor de facturering en voor zover mogelijk, verbruiksgegevens over dataverkeer.

1.3 E-mail adres: een op naam van de klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.

1.4 Handleiding: software en klantendocumentatie die A51 Hosting gedurende de overeenkomst aan de klant beschikbaar stelt ten behoeve van toegang tot het systeem en het internet.

1.5 Homepage: een op naam van de klant gestelde internetpagina ofwel een titel- en introductiepagina van een website op het internet.

1.6 Klant: de partij die met A51 Hosting een overeenkomst heeft gesloten.

1.7 Consument: een klant als bedoelt in artikel 1.6, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.8 Login procedure: de procedure voorgeschreven door A51 Hosting teneinde de klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het systeem en het internet.

1.9 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt ) en toekomstige aanpassingen hiervan.

1.10 Overeenkomst: de overeenkomst tussen A51 Hosting en een klant op grond waarvan A51 Hosting diensten ten behoeve van de klant worden verricht.

1.11 Schrijfruimte: geheugenruimte die A51 Hosting aan een klant ter beschikking stelt bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van e-mail, het aanhouden van een homepage of website en overige A51 Hosting diensten.

1.12 Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee A51 Hosting de klant toegang tot het internet verleent.

1.13 Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina's, voorafgegaan door een homepage.

1.14 Verkeersgegevens: de overige gegevens die de klant genereert op de systemen van A51 Hosting door van de A51 Hosting diensten gebruik te maken.

1.15 A51 Hosting: A51 Hosting V.O.F.

1.16 A51 Hosting diensten: de diensten of opdrachten die door A51 Hosting ten behoeve van klanten worden verricht.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen A51 Hosting en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.2 Alle door A51 Hosting gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat A51 Hosting een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant A51 Hosting diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door A51 Hosting mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is A51 Hosting gehouden al hetgeen A51 Hosting reeds heeft ontvangen aan de klant terug te betalen. De procedure voor de restitutie van geld staat beschreven in artikel 16. A51 Hosting kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren.

2.3 Indien, naar achteraf blijkt, dat de door klant verstrekte gegevens onjuist blijken, heeft A51 Hosting het recht om de prijzen in de offerte aan te passen.

2.4 A51 Hosting is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 12.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van artikel 10.1 en artikel 10.2, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

2.5 De door A51 Hosting opgegeven leveringstermijnen zijn van indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijn op te vatten.

2.6 A51 Hosting is pas in verzuim nadat de klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld en A51 Hosting ook na deze ingebrekestelling wezenlijk tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst.

2.7 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.8 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

2.9 Indien A51 Hosting op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de algemene voorwaarden kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

2.10 In deze algemene voorwaarden kan het woord 'schriftelijk' ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

2.11 De door A51 Hosting ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.

ARTIKEL 3 VERPLICHTINGEN VAN A51 HOSTING

3.1 A51 Hosting spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:

 1. het verlenen van aansluiting op het systeem aan de klant voor de in de overeenkomst bepaalde A51 Hosting dienst(en);
 2. het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden;
 3. de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

3.2 A51 Hosting kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de A51 Hosting diensten.

3.3 A51 Hosting onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij A51 Hosting hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 tot en met 4.4 van deze algemene voorwaarden. A51 Hosting heeft dit beleid nader omschreven in een aparte privacyverklaring. Deze verklaring staat online op http://www.a51hosting.com/privacy.html.

ARTIKEL 4 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

4.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt A51 Hosting zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

4.2 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's, al dan niet via het systeem, op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks A51 Hosting, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend 'open relaying' door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door A51 Hosting toegestane verbinding met het systeem bestaat.

4.3 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

 1. spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
 2. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij A51 Hosting;
 3. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 4. het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
 5. sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 6. hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

4.4 Indien derden menen dat enige informatie van de klant die valt onder de niet limitatieve opsomming van artikel 4.3 inbreuk maakt op hun rechten of op enige andere wijze strijdig is met wet en regelgeving zal A51 Hosting dit onderzoeken. Indien de klacht gegrond wordt verklaard is A51 Hosting gerechtigd al het materiaal te verwijderen.

4.5 A51 Hosting is te allen tijden gerechtigd aangifte te doen indien de klant informatie beschikbaar stelt waarvan het bezit of verspreiding strafbaar is. A51 Hosting is dan gerechtigd en mogelijk verplicht om de met handhaving belaste instantie informatie te verschaffen over de klant in het kader van een onderzoek.

4.6 Indien de klant herhaaldelijk informatie beschikbaar stelt via de servers van A51 Hosting die vallen onder de categorieën als neergelegd in artikel 4.3 of op enige wijze strijdig zijn met enige wet of regelgeving is A51 Hosting gerechtigd de overeenkomst met de klant te ontbinden zonder dat de klant het recht toekomst van restitutie van door hem betaalde bedragen. Indien A51 Hosting op het moment van ontbinding onder omstandigheden als omschreven in dit lid nog vorderingen op de klant worden deze vordering direct opeisbaar.

4.7 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij A51 Hosting hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

4.8 De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.

4.9 De klant is gebonden aan de hoeveelheid schijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is A51 Hosting bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de A51 Hosting diensten informatie te verwijderen.

4.10 De klant geeft bij deze toestemming aan A51 Hosting zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van A51 Hosting welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. A51 Hosting kan deze gegevens met derden delen, indien de klant toestaat dat de gegevens met deze partij worden gedeeld.

4.11 In afwijking van artikel 4.10 kan A51 Hosting worden verplicht om gegevens zonder toestemming van de klant door te geven aan derden indien A51 Hosting hier krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht is. De privacyverklaring geeft een specifiekere omschrijving van deze registratie, op: http://www.a51hosting.com/privacy.html.

4.12 De klant kan een verzoek doen tot inzage of verwijdering van de eigen accountgegevens. Hij of zij kan dit vergezeld van een (kopie van) het (geldige) identiteitsbewijs per post, fax of e-mail naar A51 Hosting sturen. A51 Hosting beantwoordt deze verzoeken kosteloos en binnen drie (3) werkdagen per e-mail naar het account van de klant. Tevens heeft de klant kosteloos recht op beperkte inzage in de verkeersgegevens van het account. Het gaat hierbij om de inlogtijdstippen van het eigen account, tot maximaal dertig (30) dagen voor het moment van aanvraag. Ook voor deze inzage is een kopie van een geldig identiteitsbewijs vereist. A51 Hosting beantwoordt deze verzoeken binnen vijf (5) werkdagen per e-mail naar het account van de klant. A51 Hosting vernietigt de paspoortkopieën onmiddellijk na gebruik. Bij sommige diensten bestaat de mogelijkheid tot inzage in het eigen dataverkeer, voor zover deze gegevens bekend zijn. Specifieke aanvullende voorwaarden hiervoor worden bij deze diensten apart bekend gemaakt.

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

5.1 A51 Hosting is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van A51 Hosting. Met name is A51 Hosting niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet bij A51 Hosting of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van A51 Hosting, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in login procedure, account en e-mailadres.

5.2 Aansprakelijkheid van A51 Hosting voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

5.3 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor A51 Hosting voortvloeiende schade.

5.4 De klant vrijwaart A51 Hosting tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van het account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

5.5 A51 Hosting is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.3. Bovendien is A51 Hosting in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens A51 Hosting ontstaat.

5.6 Indien een website verantwoordelijk is voor overbelasting van een server, dan is A51 Hosting gerechtigd deze website offline te zetten.

5.7 Indien A51 Hosting webhosting diensten faciliteert, is klant altijd zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van informatie.

5.8 De klant vrijwaart A51 Hosting van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies van datagegevens.

5.9 Wanneer A51 Hosting onverhoopt aansprakelijk wordt gesteld voor de teloorgang van gegevens, is A51 Hosting hoogstens aansprakelijk voor het bedrag dat voortvloeit uit de gesloten overeenkomst. Wanneer spraken is van een duurovereenkomst, is A51 Hosting slecht verplicht het factuurbedrag van de maand waarin de gegevens verloren gingen terug te boeken. De procedure voor de restitutie van geld staat in artikel 16 beschreven.

ARTIKEL 6 A51 HOSTING DIENSTEN

6.1 A51 Hosting verleent voor toegang tot het systeem aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem en de handleiding voor de duur van de overeenkomst te gebruiken. Het is de klant niet toegestaan de handleiding te kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal, eigen gebruik en back-up doeleinden. Bij het maken van kopieën zal de klant alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst, ongewijzigd in stand laten.

6.2 Voor sommige diensten gelden aanvullende specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de dienst. Deze aanvullende voorwaarden worden per dienst apart bekendgemaakt. Hieronder vallen onder meer, toegangsrechten en eigendomsrechten.

6.3 A51 Hosting is gerechtigd de klant de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant in een kalendermaand de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid (gratis) dataverkeer overschrijdt ten aanzien van dataverkeer, diskruimte en belasting van systemen. Bij deze overeenkomsten is de klant gehouden aan A51 Hosting de overeengekomen kosten ter grootte van die overschrijding te betalen. A51 Hosting zal een ontzegging of beperking eerst vijf (5) dagen nadat de klant hiervan door A51 Hosting op de hoogte is gesteld, effectueren. A51 Hosting is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van A51 Hosting levert voor partijen bindend bewijs op ter zake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de klant.

6.4 De klant kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van A51 Hosting, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

ARTIKEL 7 DIENSTEN VAN DERDEN

7.1 Voor veel diensten is A51 Hosting afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen, bijvoorbeeld bij kabelinternet of ADSL. In dat geval sluit de klant veelal twee verschillende overeenkomsten, één met A51 Hosting en één met de derde partij. A51 Hosting is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, daaronder moet worden verstaan: storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

7.2 De partij voor de registratie van de domeinen in een keuze van A51 Hosting. Informatie van de klant wordt aan deze partij doorgespeeld en komt in het publieke WHOIS register.

7.3 De aanvraag voor een domeinregistratie geschiet na de betaling en de betaling door A51 Hosting is ontvangen en verwerkt. A51 Hosting kan niet garanderen dat een bij A51 Hosting aangevraagd domein ook daadwerkelijk kan worden geregistreerd.

ARTIKEL 8 KLACHTEN

8.1 A51 Hosting neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op A51 Hosting, zijn diensten en/of gedragingen of handelingen van klanten.

8.2 A51 Hosting spant zich in klachten omtrent de A51 Hosting diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de A51 Hosting diensten te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen drie (3) werkdagen melden bij de afdeling klantenservice, bij voorkeur per e-mail. De klacht wordt, indien mogelijk, drie (3) werkdagen na ontvangst van de klacht, door A51 Hosting in behandeling genomen. Klant wordt daarvan, indien mogelijk, drie (3) werkdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld.

8.3 A51 Hosting spant zich in klachten omtrent handelingen of gedragingen door A51 Hosting klanten zo goed mogelijk te behandelen. De klant kan klachten insturen die gaan over abuse, spam of illegale handelingen door A51 Hosting klanten binnen drie (3) werkdagen naar het e-mail adres klachten@a51hosting.com sturen, mits vergezeld van de relevante loggevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht.

8.4 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.

ARTIKEL 9 BEHEER VAN HET SYSTEEM

9.1 Ten behoeve van periodiek onderhoud, updates etc. is A51 Hosting gerechtigd de servers (daarmee de informatie van de klant) tijdelijk buiten gebruik te stellen. A51 Hosting is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de klant in verband met het buiten gebruik stellen lijdt.

9.2 Indien A51 Hosting de servers buiten gebruik stelt zal hij de klant daarover informeren en informatie verschaffen over de te verwachten 'down time'.

9.3 A51 Hosting is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de login procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens A51 Hosting ontstaat. A51 Hosting zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

ARTIKEL 10 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

10.1 De overeenkomst tot een hosting pakket wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde periode. Hierna krijgt de klant de mogelijkheid dit nogmaals te doen. De klant hoeft bij dit pakket niet expliciet op te zeggen.

10.2 De overeenkomst tot de aanvraag van een domein wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde periode. Deze dient wel expliciet te worden opgezegd door de klant. De overeenkomst wordt na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd. A51 Hosting stelt de klant ruim van tevoren op de hoogte van deze verlenging. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per e-mail of fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop A51 Hosting de opzegging ontvangt.

10.3 Indien de registratiekosten voor een domeinnaam niet zijn voldaan door de klant dan heeft A51 Hosting het recht om deze domeinnaam buiten gebruik te stellen. Dit gebeurt onder meer, maar niet uitsluitend, door het niet afhandelen van DNS aanvragen voor deze domeinnaam.

10.4 De klant heeft te allen tijde het recht om zijn domeinnaam te verhuizen naar een andere registrar. Dit geldt ook wanneer de registratiekosten niet zijn voldaan.

10.5 A51 Hosting behoudt het recht om een domeinnaam, waarbij zes (6) maanden zijn verstreken zonder dat de registratiekosten zijn voldaan, zonder bevestiging of goedkeuring van de klant op te zeggen. De klant wordt ten minste twee (2) weken voor het opzeggen van de domeinnaam schriftelijk op de hoogte gesteld.

ARTIKEL 11 ONTBINDING

11.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met A51 Hosting gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens A51 Hosting te voldoen, is A51 Hosting gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen A51 Hosting dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat A51 Hosting tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan A51 Hosting verder toekomende rechten.

11.2 Indien de consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met A51 Hosting gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens A51 Hosting te voldoen, is A51 Hosting gerechtigd, na ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen A51 Hosting dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat A51 Hosting tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan A51 Hosting verder toekomende rechten.

11.3 A51 Hosting is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de A51 Hosting diensten te staken indien de klant:

 1. aan A51 Hosting valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;
 2. nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
 3. de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
 4. in strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.3;
 5. in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
 6. surseance van betaling heeft aangevraagd;
 7. onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.

ARTIKEL 12 PRIJZEN

12.1 De klant is afhankelijk van de te leveren A51 Hosting dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.

12.2 A51 Hosting is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt in een e-mail afkomstig van A51 Hosting. De klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van artikel 10.2, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

12.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

ARTIKEL 13 BETALING

13.1 De aan A51 Hosting verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen.

13.2 Indien de klant niet binnen de termijn van artikel 13.1 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van klant. Deze kosten bedragen vijftien procent (15%) over het te vorderen bedrag met een minimum van tien euro (EUR 10,-), tenzij A51 Hosting aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.

13.3 Indien de consument niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen zal A51 Hosting de consument informeren en in gebreke stellen waarbij een nadere betalingstermijn wordt vastgesteld. Als de consument niet binnen die termijn betaald is de klant in verzuim en is A51 Hosting gerechtigd de diensten op te schorten. Ook is A51 Hosting vanaf het moment dat de klant in verzuim is gerechtigd een wettelijke rente te vorderen over de openstaande bedragen. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van de klant. Deze kosten bedragen vijftien procent (15%) over het te vorderen bedrag met een minimum van tien euro (EUR 10,-), tenzij A51 Hosting aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.

ARTIKEL 14 OVERMACHT

14.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan A51 Hosting niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

14.2 A51 Hosting heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat A51 Hosting haar verbintenis had moeten nakomen.

14.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van A51 Hosting opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door A51 Hosting niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

14.4 A51 Hosting is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar A51 Hosting weinig of geen invloed op kan uitoefenen. A51 Hosting kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie A51 Hosting een overeenkomst is aangegaan.

14.5 Naast het bepaalde hierboven wordt onder overmacht zeker verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

ARTIKEL 15 INTELLECTUEEL EIGENDOM

15.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, analyses, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij A51 Hosting of zijn licentiegevers.

15.2 De inhoud van de website van A51 Hosting, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van A51 Hosting en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan.

15.3 Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van A51 Hosting. Op de website en het control panel van A51 Hosting hebben klanten alleen het gebruikersrecht.

15.4 De website van de klant is altijd eigendom van de klant. Dit geldt zelfs als de software door A51 Hosting is geschreven en aan de klant ter beschikking is gesteld.

ARTIKEL 16 PROCEDURE RESTITUTIE VAN GELD

16.1 Binnen dertig (30) dagen na het afsluiten van een account kan de klant geld gerestitueerd krijgen, zonder dat u een reden hoeft op te geven.

16.2 Wanneer de klant na dertig (30) dagen door toedoen van A51 Hosting nog geen gebruik heeft kunnen maken van zijn/haar pakket, de website is niet online en/of de klant kan geen e-mail ontvangen, dan kan de klant alsnog het volledige bedrag terug krijgen.

16.3 De klant heeft recht op restitutie wanneer, door falend handelen van A51 Hosting, gedurende een (aaneengesloten) periode van vijf (5) dagen, de klant zijn/haar website niet beschikbaar is geweest of de klant geen e-mail heeft kunnen ontvangen. In dit geval ontvangt de klant het bedrag vanaf de maand van de storing tot aan het einde van het contract terug. Op het verzenden van e-mail kan A51 Hosting geen garanties geven. A51 Hosting raadt de klant daarom aan om e-mail te versturen via de klant zijn/haar internet provider.

16.4 A51 Hosting gaat enkel over op restitutie van de betaling indien de klant zijn/haar account niet langer bij A51 Hosting wilt hosten. In dit geval wordt het hostingaccount per direct gesloten, domeinen worden niet verlengd.

ARTIKEL 17 OVERNAME VAN DE PORTEFEUILLE

17.1 Bij een overname van de portefeuille van A51 Hosting worden alle rechten en verplichtingen, zoals genoemd in deze algemene voorwaarden, overgenomen door de nieuwe eigenaar.

17.2 De algemene voorwaarden van A51 Hosting blijven van kracht gedurende de periode van de overeenkomst. Bij verlenging van de overeenkomst dient de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de nieuwe eigenaar.

ARTIKEL 18 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

18.1 Op elke overeenkomst tussen A51 Hosting en de klant is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Geschillen kunnen worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend.

18.3 Indien de klant het niet eens is met de uitspraak van de geschillencommissie, dan kan de klant de uitspraak binnen twee (2) maanden na de verzending ter toetsing voorleggen aan de gewone rechter.

18.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.