Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN A51 HOSTING
Ingangsdatum: 27 mei 2018

1.1      TOEPASSELIJKHEID

1.1.1        Deze voorwaarden zijn opgesteld om een goede samenwerking alsmede belangen van partijen te waarborgen.

1.1.2        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of leveringen van A51 Hosting en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen A51 Hosting en de Opdrachtgever de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

1.1.3        Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door A51 Hosting gedane aanbieding(en) door Opdrachtgever zijn aanvaard doormiddel van aanvaardings- en/of bestelhandeling(en) via de website van A51 Hosting en/of een de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte en/of schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever door A51 Hosting is ontvangen en geaccepteerd.

1.1.4        A51 Hosting kan niet instemmen met eventuele inkoop of andere voorwaarden van haar B2B klanten en deze worden dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door A51 Hosting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.1.5        A51 Hosting behoudt het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen op elk gewenst tijdstip door de gewijzigde voorwaarden op https://www.a51hosting.com/algemene-voorwaarden te publiceren, waarbij het publiceren als terhandstelling wordt beschouwd. (GELDIGHEID CONSUMENTEN DISCUTABEL)

1.1.6        Wijzigingen op de tussen A51 Hosting en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze door een bevoegde vertegenwoordiger van A51 Hosting schriftelijk zijn vastgelegd en/of voorzien zijn van een bevestiging.

1.1.7        De aanduidingen boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden hebben uitsluitend het doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.

1.2        DEFINITIES

1.2.1        A51 Hosting:
A51 Hosting V.O. F
Dorpsstraat 21                       Postbus 4
4751 AH Oud Gastel             4750 AA Oud Gastel

Telefoon: 085 273 1293     E-mail: info@a51hosting.com
KvK nummer: 53519620    Btw: NL850911321B01

1.2.2        Opdrachtgever:
De consument of zakelijke partij die met A51 een overeenkomst heeft gesloten, onder zakelijke partijen verstaat A51 Hosting alle ondernemingen met inbegrip van ZZP’ers en/of kleine bedrijven zoals doch niet beperkt tot eenmanszaken.

1.2.3        Overeenkomst:
De overeenkomst tussen A51 Hosting en de Opdrachtgever op grond waarvan A1 Hosting diensten ten behoeve van de Opdrachtgever verricht.

1.2.4        Schriftelijk:
Per e-mail danwel per post verstuurde gegevens.

1.3        BEVESTIGING

1.3.1        Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegd vertegenwoordigers van A51 Hosting.

1.4        AANBIEDINGEN & OFFERTES

1.4.1        Alle door A51 Hosting gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.4.2        Alle door A51 Hosting aan de Opdrachtgever gedane aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.6

1.5        OVEREENKOMSTEN

1.5.1        Een overeenkomst tussen A51 Hosting en de Opdrachtgever waarvoor geen nader contract en/of nadere duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar indien levering betrekking heeft op producten en/of diensten zoals doch niet beperkt tot Hosting waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet tijdig wordt opgezegd, vindt voortzegging van deze overeenkomst plaats telkens voor de gelijke duur als de oorspronkelijke overeenkomst.

1.5.2        Opzegging van de overeenkomst als omschreven in artikel 1.5.1. vindt plaats door middel van e-mail, aangetekende brief of ticket via het A51 Hosting portal uiterlijk 30 (dertig) dagen voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst tenzij anders overeengekomen.

1.5.3        A51 Hosting alsmede de Opdrachtgever zijn gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie met hierin een redelijke termijn tot nakoming, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.

1.5.4        A51 Hosting heeft het recht met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst en/of de aanbieding geheel of gedeeltelijk te beëindigen en/of te annuleren, onverminderd het recht van A51 Hosting om schadevergoeding te vorderen indien;


- De Opdrachtgever natuurlijk persoon is en komt te overlijden.

- De Opdrachtgever een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering.

- De Opdrachtgever in staat van faillissement of surseance van betaling komt te verkeren of hiervoor een aanvraag doet.

- De onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen.

- Er bij de Opdrachtgever conservatoir en/of executoriaal beslag op een deel van haar vermogen is gelegd en/of als de Opdrachtgever de vrije beschikking hierover verliest.

In deze gevallen is elke vordering van A51 Hosting op de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar en maakt A51 Hosting uitdrukkelijk niet schadeplichtig jegens de andere partij in verband met deze opzegging.

1.5.5        Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan de Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst zoals doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhoudingen en concurrentiebeding.

1.5.6        Indien A51 Hosting ter uitvoering van een overeenkomst met de Opdrachtgever in naam van de Opdrachtgever bepaalde gegevens dient te verkrijgen van en/of via derden dan wel te leveren aan derden zoals maar niet beperkt tot het bijvoorbeeld aanvragen, overdragen, opheffen of wijzigen van gegevens van domeinnamen dan is A51 Hosting uitdrukkelijk gemachtigd dit in naam van en voor risico van de Opdrachtgever te doen. De Opdrachtgever zal zorgdragen voor het aanleveren van correcte instructies, codes en/of andere noodzakelijke gegevens. De Opdrachtgever zal A51 Hosting in dezen volledig vrijwaren.    

1.5.7        A51 Hosting behoudt zich het recht voor de dienstverlening aan de Opdrachtgever al dan niet tijdelijk stop te zetten indien de betrokken dienst een gevaar vormt voor de veiligheid en/of de stabiliteit van het platform van A51 Hosting. Voor zover mogelijk zal A51 Hosting de Opdrachtgever hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte stellen.

1.5.8        A51 Hosting behoudt zich het recht voor om indien noodzakelijk de dienstverlening tijdelijk stop te zetten ten behoeve van een technische ingreep ter verbetering of in verband met onderhoudswerkzaamheden. Voor zover mogelijk zal A51 Hosting de Opdrachtgever hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte stellen. 

1.6        INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER

1.6.1        Alle door A51 Hosting uit te voeren opdrachten worden uitgevoerd op basis van de door de Opdrachtgever aan A51 Hosting kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.

1.6.2        De Opdrachtgever zal A51 Hosting alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of informatie verschaffen. De Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.

1.6.3        Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van A51 Hosting staan of indien de Opdrachtgever op ander wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet heeft A51 Hosting in ieder geval recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft A51 Hosting het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

1.6.4        Indien zich tussentijds wijzigingen, dan wel nieuwe feiten, mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal A51 Hosting te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan de passen, dan wel te ontbinden of te beëindigen.

1.6.5        De Opdrachtgever stelt A51 Hosting zo spoedig mogelijk schriftelijke in kennis van wijzigingen in relevante gegeven.

1.7        OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

1.7.1        De Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.

1.7.2        De Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen en/of schade toe te brengen aan het systeem. Het is de Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via het systeem, op te starten waarvan de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks A51 Hosting, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend 'open relaying' door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is de Opdrachtgeverslechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door A51 Hosting toegestane verbinding met het systeem bestaat.

1.7.3        Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de nettiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

1.7.3.1        Spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud; Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mailadres of andere dienst bij A51 Hosting;

1.7.3.2        Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.

1.7.3.3        Het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie.

1.7.3.4        Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van anderen.

1.7.3.5        Hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

1.7.4        Indien derden menen dat enige informatie van de Opdrachtgever die valt onder de niet limitatieve opsomming van artikel 1.7.3 inbreuk maakt op hun rechten of op enige andere wijze strijdig is met wet en regelgeving zal A51 Hosting dit onderzoeken. Indien de klacht gegrond wordt verklaard is A51 Hosting gerechtigd al het materiaal te verwijderen.

1.7.5        A51 Hosting is te allen tijde gerechtigd aangifte te doen indien de klant informatie beschikbaar stelt waarvan het bezit of verspreiding strafbaar is. A51 Hosting is dan gerechtigd en mogelijk verplicht om de met handhaving belaste instantie informatie te verschaffen over de klant in het kader van een onderzoek.

1.7.6        Indien de Opdrachtgever informatie beschikbaar stelt via de servers van A51 Hosting die vallen onder de categorieën als neergelegd in artikel 1.7.3 of op enige wijze strijdig zijn met enige wet of regelgeving is A51 Hosting gerechtigd de overeenkomst met de klant te ontbinden zonder dat de Opdrachtgever het recht toekomt van restitutie van door hem betaalde bedragen. Indien A51 Hosting op het moment van ontbinding onder omstandigheden als omschreven in dit lid nog vorderingen op de Opdrachtgever heeft worden deze vordering direct opeisbaar.

1.7.7        De Opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.

1.7.8        De Opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid schijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is A51 Hosting bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de A51 Hosting diensten informatie te verwijderen.

1.7.9        De Opdrachtgever geeft middels acceptatie van deze Algemene Voorwaarden toestemming aan A51 Hosting zijn of haar bedrijfs en/of persoonsgegevens op te nemen in de klantregistratie van A51 Hosting welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. A51 Hosting kan deze gegevens met derden delen, indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de dienstverlening.

1.8        VERPLICHTINGEN A51 HOSTING

1.8.1        A51 Hosting heeft geen verplichtingen ten aanzien van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, dan wel andere performance eisen ten aanzien van het internet en/of andere netwerken en de daaruit voortvloeiende voorzieningen, met uitzondering van het netwerk binnen de voorziening waar de A51 Hosting servers staan. A51 Hosting zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling van het A51 Hosting netwerk met andere netwerken in stand te houden. A51 Hosting zal ernaar streven alle nuttige en nodige maatregelen te treffen om de goede werking en de continuïteit van de dienstverening te verzekeren. A51 Hosting maakt gebruik van professionele virusprotectieprogramma’s. A51 Hosting zal streven naar een naar de stand der techniek voldoende fysieke en logische beveiliging tegen onrechtmatige toegang door derden tot de door A51 Hosting gebruikte computerapparatuur en/of programma’s en/of opgeslagen data in het kader van de in de overeenkomst overeengekomen voorziening(en).

1.9        RECHTEN A51 HOSTING

1.9.1        A51 Hosting heeft het recht om nadere regels te stellen aan het gebruik van de diensten van A51 Hosting.

1.9.2        A51 Hosting behoudt zich het recht voor om e-mail, waaronder nieuwsbrieven, naar de Opdrachtgever te zenden.

1.9.3        A51 Hosting heeft het recht om bekende spammers, of andere Opdrachtgevers waarvan bekend en/of waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat zij handelen (of zullen handelen) in strijd met de Algemene Voorwaarden te weigeren dan wel af te sluiten.

1.9.4        A51 Hosting heeft het recht om alvorens een klant te accepteren een kredietwaardigheidsonderzoek uit voeren. Afhankelijk van, maar niet beperkt tot, de uitkomst van dit onderzoek heeft A51 Hosting het recht conform artikel 3.9 van de Algemene Voorwaarden een voorschot te verlangen.

1.9.5        A51 Hosting heeft het recht om zonder opgave van reden diensten te weigeren.

1.9.6        Bij opzegging, beëindiging, ontbinding of iedere andere wijze waarop de Overeenkomst tot een einde komt, om welke reden dan ook, is A51 Hosting gerechtigd direct over te gaan tot het vernietigen, wissen en/of ontoegankelijk maken van alle bij A51 Hosting beschikbare accounts, gegevensdragers en data van Opdrachtgever, de accounts van Opdrachtgever op te heffen, en de domeinnamen op te zeggen volgens de dan geldende regels van de uitgevende instantie.

1.9.7        Er rust op A51 Hosting geen verplichting een (reserve)kopie te maken of te behouden noch te verschaffen aan Opdrachtgever

1.9.8        Indien en voor zover A51 Hosting zou beschikken over een (reserve)kopie is A51 Hosting niet verplicht die kopie of enige data daarin aan Opdrachtgever te verschaffen of ter beschikking te stellen. Toegang tot de in dit artikel bedoelde (reserve)kopie kan tussen partijen, tegen door A51 Hosting vast te stellen voorwaarden en tarieven, separaat worden overeengekomen.

1.10      KLACHTEN

1.10.1      A51 Hosting neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op A51 Hosting, zijn diensten en/of gedragingen of handelingen van Opdrachtgevers.

1.10.2      A51 Hosting spant zich in klachten omtrent de A51 Hosting diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de A51 Hosting diensten te komen.
De Opdrachtgever is gehouden een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen vijf (5) werkdagen melden bij de afdeling klantenservice van A51 Hosting, bij voorkeur per e-mail. De klacht wordt, indien mogelijk, vijf (5) werkdagen na ontvangst van de klacht, door A51 Hosting in behandeling genomen. De Opdrachtgever wordt daarvan, indien mogelijk, vijf (5) werkdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld.

1.10.3      A51 Hosting spant zich in klachten omtrent handelingen of gedragingen door A51 Hosting klanten zo goed mogelijk te behandelen.

1.10.4      Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen, waaronder doch niet gelimiteerd tot de betalingsverplichting, van de klant onverlet.

 

1.11      GEHEIMHOUDING

1.11.1      A51 Hosting en de Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, klanten, bestanden, producten en diensten waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van klanten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen enkel en alleen worden gebruikt ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

1.11.2      A51 Hosting is gerechtigd de naam en het logo van de Opdrachtgever of diens klachten aan wie rechten op de Producten en/of Diensten zijn verleend op de A51 Hosting website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.

1.11.3      De in dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt uitsluitend ten aanzien van derden. Binnen de organisaties van A51 Hosting en de Opdrachtgever zal geheimhouding slechts in acht worden genomen ten aanzien van gegevens, zaken, en dergelijke waaromtrent zulks door de andere partij nadrukkelijk is verzocht.

1.11.4      Iedere overtreding van Opdrachtgever van hetgeen in dit artikel bepaald leidt tot verschuldigdheid van een boete zijdens Opdrachtgever van € 10.000,- per overtreding en € 1.000,- per dag dat die overtreding voortduurt.

 

1.12      AANSPRAKELIJKHEID

1.12.1      A51 Hosting is niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaak door grove schuld, opzet, en/of nalatigheid van A51 Hosting. Met name, doch niet beperkt tot, is A51 Hosting niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met en/of het gevolg is van; onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet bij A51 Hosting en/of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van A51 Hosting, handelingen van andere kanten of internetgebruikers, wijzigingen in de login procedure, account en e-mailadres.

1.12.2      Aansprakelijkheid van A51 Hosting voor indirecte schade met inbegrip van vernietiging en/of zoekraken van bestanden en/of gegevens, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besprekingen en schade door bedrijfsstagnatie is nadrukkelijk uitgesloten.

1.12.3      A51 Hosting is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van het feit dat A51 Hosting dient te voldoen aan bepaalde, veranderde en nieuwe wet en/of regelgeving.

1.12.4      Een de Opdrachtgever die handelt in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor A51 Hosting voortvloeide schade.

1.12.5      De Opdrachtgever vrijwaart A51 Hosting tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Opdrachtgever van het account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de Opdrachtgever van zijn of haar verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

1.12.6      A51 Hosting is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de Opdrachtgever verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde, docht niet gelimiteerd daartoe, in de artikelen 1.7.1 tot en met 1.7.5. Bovendien is A51 Hosting in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens A51 Hosting ontstaat.

1.12.7      Indien een website verantwoordelijk is voor overbelasting van een server, dan is A51 Hosting gerechtigd deze website offline te zetten.

1.12.8      Indien A51 Hosting diensten faciliteert, is klant altijd zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van informatie tenzij uitdrukkelijk schriftelijke anders is overeengekomen.

1.12.9      De Opdrachtgever vrijwaart A51 Hosting van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies van datagegevens. Wanneer A51 Hosting onverhoopt aansprakelijk wordt gesteld voor de teloorgang van gegevens, is A51 Hosting hoogstens aansprakelijk voor het bedrag dat voortvloeit uit de gesloten overeenkomst. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is A51 Hosting slecht verplicht het factuurbedrag van de maand waarin de gegevens verloren gingen terug te boeken binnen 30 dagen na vaststelling en bevestiging van deze compensatie.

1.13      OVERDRACHT

1.13.1      De tussen A51 Hosting en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande en uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van A51 Hosting. Onverminderd het voorafgaande is het de Opdrachtgever wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

1.13.2      De Opdrachtgever geeft A51 Hosting bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever nodig te hebben, om de tussen partijen gesloten Overeenkomst geheel, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan moeder, zuster en/of dochtermaatschappijen en/of een derde partij in het geval van een fusie of overname van A51 Hosting. Indien dit geschiedt zal A51 Hosting de Opdrachtgever hieromtrent tijdig informeren.

1.13.3      De Algemene Voorwaarden van A51 Hosting blijven van kracht gedurende de looptijd van de overeenkomst. Bij verlenging van de overeenkomst dient de klant akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van de nieuwe eigenaar.

1.14      Nietigheid

1.14.1      Indien één of meer bepalingen of een deel van deze bepaling van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op een andere wijze hebben verloren zullen de overige bepalingen of het resterende deel van de desbetreffende bepaling van de overeenkomst onverminderd van kracht blijven.

1.14.2      A51 Hosting en de Opdrachtgever zullen ten aanzien van bepalingen of een deel van een bepaling die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op een andere wijze hebben verloren in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen. Daarbij staat voorop dat het overige deel van de overeenkomst en/of het restende deel van de desbetreffende bepaling in haar gehaal in stand blijft.

1.15      GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1.15.1      Op alle door A51 Hosting met de Opdrachtgevergesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

2         DIENSTEN

2.1        Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en de Opdrachtgever aan de daaruit voorvloeiende betalingsverplichting(en) heeft voldaan zal A51 Hosting zo spoedig mogelijk de dienst(en) opleveren.

2.2        De door A51 Hosting opgegeven leveringstermijnen zijn van indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijn op te vatten.

2.3        De Opdrachtgever zal alle aanwijzingen van A51 Hosting ten aanzien van de oplevering van de diensten opvolgen.

2.4        Dienstverlening zal geschieden uitsluitend in een door A51 Hosting goedgekeurd datacenter en op door A51 Hosting goedgekeurde apparatuur.

2.5        Voor sommige diensten kunnen aanvullende specifieke voorwaarden gelden ten aanzien van het gebruik van de dienst. Deze aanvullende voorwaarden worden per dienst apart bekendgemaakt.

2.6        A51 Hosting is gerechtigd de Opdrachtgever de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant in een kalendermaand de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid (gratis) data overschrijdt ten aanzien van dataverkeer, diskruimte en belasting van systemen. Bij deze overschrijding is de Opdrachtgever gehouden aan A51 Hosting de kosten ter grootte van die overschrijding te betalen. A51 Hosting is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van A51 Hosting levert voor partijen bindend bewijs ter zake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de klant.

2.7        De Opdrachtgever kan uitsluitend uit de een schriftelijke bevestiging van A51 Hosting, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

2.8        A51 Hosting is te allen tijde gerechtigd om logfiles en dergelijke in te zien met als doel het gebruik van de diensten te analyseren.

2.9        Indien De Opdrachtgever een storing constateert, dient deze onmiddellijk te worden gemeld bij A51 Hosting. Na melding van een storing door de Opdrachtgever zal A51 Hosting maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.

2.10      De kosten voor het opheffen van storingen, inclusief storingen die alleen anderen dan de Opdrachtgever belemmeren, komen voor rekening van de Opdrachtgever indien na onderzoek blijkt dat de oorzaak van de storing het gevolg is het onoordeelkundig gebruik dan wel te wijten is aan het handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst door de Opdrachtgever.

2.11      Ten behoeve van periodiek onderhoud, updates etc. is A51 Hosting gerechtigd de servers (daarmee de informatie van de Opdrachtgever) tijdelijk buiten gebruik te stellen. A51 Hosting is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever in verband met het buiten gebruik stellen lijdt.

2.12      A51 Hosting stelt de Opdrachtgever van tevoren op de hoogte van voorgenomen onderhoud.

2.13      A51 Hosting is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de login procedure, in het account en in de e-mailadressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens A51 Hosting ontstaat. A51 Hosting zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

2.14      GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

2.14.1      Het is de Opdrachtgever niet toegestaan diensten te wederverkopen en/of te wederverhuren tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.14.2      Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige zaak te gebruiken waardoor schade kan ontstaan aan de diensten, aan A51 Hosting of een derde, of waardoor een storing in de diensten kan ontstaan.

2.14.3      Wijzigingen of verhuizing van diensten dienen door de Opdrachtgever schriftelijke bij A51 Hosting te worden aangevraagd. Hierbij is A51 Hosting gerechtigd om kosten in rekeningen te brengen voor te maken wijzigingen en/of uit te voeren verhuizing.

2.15      TARIEVEN DATAVERKEER

2.15.1      Indien de limiet voor dataverkeer wordt overschreden wordt het account door het geautomatiseerde systeem van A51 Hosting geschorst. Door deze schorsing is de afgenomen dienst, waaronder doch niet gelimiteerd tot, de website en e-mail niet meer bereikbaar.
De schorsing zal opgeheven worden zodra de volgende kalendermaand ingaat, of wanneer extra dataverkeer is ingekocht door Opdrachtgever, de factuur hiervoor moet zijn voldaan alvorens de schorsing zal worden opgeheven.

2.15.2      Indien de limiet voor dataverkeerd wordt overschreden brengt A51 Hosting aan de Opdrachtgever per GB van dit dataverkeerd een bedrag ad € 1,00 in rekening.

2.15.3      Ingeval Opdrachtgever websites met verboden inhoud/links onderhoudt dan wel in strijd met de gedragsregels en/of de Algemene Voorwaarden van A51 Hosting handelt, brengt A51 Hosting Opdrachtgever per GB van dit dataverkeer een bedrag ad € 1,00 in rekening.

2.16      DIENSTEN VAN DERDEN

2.16.1      De partij voor de registratie van de domeinen in een keuze van A51 Hosting. Informatie van de Opdrachtgever wordt aan deze partij doorgegeven en komt in een mogelijk publiek WHOIS-register.

2.16.2      De aanvraag voor een domeinregistratie zal slechts geschieden na betaling en indien de betaling door A51 Hosting is ontvangen en verwerkt. A51 Hosting kan niet garanderen dat een bij A51 Hosting aangevraagd domein ook daadwerkelijk kan worden geregistreerd.

2.17      GEBRUIK VERSTREKTE GEGEVENS

2.17.1      A51 Hosting zal login gegevens, bestaande uit een gebruikersnaam en/of wachtwoord, uitsluitend aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van diensten. De Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze identificatiegegevens. De Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik A51 Hosting hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.

2.17.2      De Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte gegevens, gebruikt en/of verspreid door Opdrachtgever. In geen geval is A51 Hosting aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de gegevens.

2.17.3      Indien door A51 Hosting redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van de gegevens van de Opdrachtgever, kan A51 Hosting deze gegevens aanpassen danwel wijzigen en zal A51 Hosting de Opdrachtgever hierover binnen een redelijke termijn informeren.

2.18      PERSOONSGEGEVENS

2.18.1      Opdrachtgever is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt door de systemen en/of programmatuur van A51 Hosting ten behoeve van de Opdrachtgever.

2.18.2      Opdrachtgever vrijwaart A51 Hosting van alle claims wetens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

2.18.3      Opdrachtgever stemt uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers van diensten van A51 Hosting in de persoonsregistratie van A51 Hosting voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer identificatiegegevens (login naam, IP-adres etc.) voor de overige gegevens verwijzen wij naar onze privacyverklaring op https://www.a51hosting.com/privacy-verklaring

2.18.4      A51 Hosting is als verwerker in de zin van de AVG, verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan gebruik door A51 Hosting noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en zal het Opdrachtgever vrijwaren van aansprakelijkheid in het geval dat Opdrachtgever in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van A51 Hosting.

2.19      GEDRAGSCODE

2.19.1      Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van de diensten van A51 hosting.
Het is verboden de diensten op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van A51 Hosting en/of derden en/of er zich verstoringen in het gebruik kunnen voordoen.

2.19.2      Het is Opdrachtgever verboden om de door A51 Hosting aangeboden diensten aan te wenden voor handelingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of goede zeden of op dusdanige wijze te handelen dat dit, naar oordeel van A51 Hosting, overlast veroorzaakt of in strijd is met betamelijk internetgedrag.

2.19.3      Van gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden is onder andere, maar niet uitsluitend, sprake bij;

2.19.3.1     Materiaal waar een intellectueel eigendomsrecht van een ander op rust, zonder dat daarvoor de vereiste toestemming is verleend

2.19.3.2     Materiaal dat bedreigend, discriminerend, obsceen, pornografisch en aanstootgevend is.

2.19.3.3     Websites die illegale activiteiten bedrijven of illegale content bevatten.

2.19.4      Van overlast veroorzakend handelen en/of handelen in strijd met betamelijk internetgedrag is in elk geval, maar niet uitsluitend, sprake wanneer Opdrachtgever;

2.19.4.1     Spam, flames en mailbommen verstuurt of doet en/of laat versturen.

2.19.4.2     Websites die overlast en/of schade aan de servers van A51 Hosting kunnen toebrengen, dan wel aan andere servers op het internet.

2.19.4.3     Bewust dan wel onbewust ongewenste scripts op de webruimte heeft staan zoals o.a., maar niet beperkt tot, malware, shellscripts, spyware en virussen, danwel links die naar websites verwijzen die het bovengenoemde bevatten.

2.19.4.4     Bewust dan wel onbewust spoofing webpagina's te hebben staan welke een gelijkenis vertonen met officiële websites van derde.

2.19.4.5     Websites met als hoofddoel het aanbieden van downloads, in welke vorm dan ook.

2.19.4.6     Het uiten van dreigementen of het mogelijkheid geven tot het uiten van dreigementen.

2.19.5      Het is Opdrachtgever eveneens nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, verboden om;

2.19.5.1     Links aan te brengen naar websites die niet voldoen aan de voorwaarden van A51 Hosting

2.19.5.2     Websites die bulk e-mailservices verkopen of uitvoeren te onderhouden, beheren, toegang te verschaffen, etc.

2.19.5.3     (Eigen) chatrooms te installeren

2.19.5.4     Sub-hosting te bedrijven

2.19.5.5     Mirror Sites te onderhouden, beheren, toegang te verschaffen

2.19.5.6     Sites gebruiken als distributiepunt

2.19.5.7     Sites te onderhouden, beheren, toegang te verschaffen met als primair doel file distributie.

2.19.6      Bovenstaande tenzij door A51 Hosting en de Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aan afwijkingen op deze bepalingen ten gunste van de Opdrachtgever kunnen door de Opdrachtgever nimmer enige rechten worden ontleend.

2.19.7      De beoordeling en verdere kwalificatie van gedragingen van de Opdrachtgever met betrekking tot hetgeen in dit artikel bepaald komt uitsluitend toe aan A51 Hosting.

2.19.8      A51 Hosting behoudt zich het recht voor, naar zijn eigen oordeel, indien daartoe genoodzaakt krachtens de wet of rechterlijke uitspraak en/of indien een derde A51 Hosting erop wijst en/of het vermoeden  daartoe bestaat dat middels de Hosting door de Opdrachtgever inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, in strijd wordt gehandeld met hetgeen in de Algemene Voorwaarden A51 Hosting en/of de overeenkomst bepaald en de daaruit voortvloeiende verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen, het gebruik van de diensten buiten gebruik te stellen, de desbetreffende informatie te verwijderen en/of zijn verplichtingen op te schorten, dit totdat aan de verplichtingen voldaan zijn.

 

 

2.20      GEVOLGEN BEËINDIGING OVEREENKOMST

2.20.1      In geval van beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de reden:

2.20.1.1     Zal A51 Hosting direct na beëindiging van de overeenkomst de door hem verstrekte gegevens om toegang te krijgen tot de systemen van A51 Hosting alsmede toegang tot de afgenomen diesten ongeldig maken;

2.20.1.2     Zal A51 Hosting na beëindiging van de overeenkomst de door A51 Hosting voor Opdrachtgever geregistreerde domeinna(a)m(en) overdragen aan Opdrachtgever dan wel deze buiten gebruik stellen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen;

2.20.1.3     Kan A51 Hosting aan de Opdrachtgever redelijke beëindigingskosten in rekening brengen.

3         PRIJZEN/ BETALING

3.1        De klant is afhankelijk van de te leveren A51 Hosting dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief btw en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief btw en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

3.2        Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten.
Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3        A51 Hosting zal de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks en/of binnen andere termijn genoemd in de overeenkomst in rekening brengen. De Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot compensatie, verrekening of opschorting, uit welken hoofde dan ook, gerechtigd te zijn. Bezwaren tegen de factuur moeten binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum schriftelijk en met goede argumenten ter kennis van A51 Hosting worden gebracht.

3.4        Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan de gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever tegenover A51 Hosting direct in verzuim en zal A51 Hosting de factuur met 8% verhogen.

3.5        Wanneer De Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is de Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is aan A51 Hosting verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene wat de Opdrachtgever aan A51 Hosting verschuldigd is.
Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 40,- (veertig). In ieder geval zal over het door De Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop de Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente, in rekening worden gebracht.

3.6        A51 Hosting heeft het recht de levering van diensten en/of uitvoer van werkzaamheden en/of overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.

3.7        Indien A51 Hosting niet in staat is tot levering als gevolg van een verzuim aan de zijde van Opdrachtgever, is A51 Hosting gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.

3.8        Bovenstaande bepalingen laten overige A51 Hosting toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door de Opdrachtgever onverlet.

 

3.9        PRIJSWIJZIGEN

A51 Hosting is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk 1 (één)maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt in een e-mail afkomstig van A51 Hosting.

3.10      VOORSCHOT

3.10.1      Indien hiervoor aanleiding bestaat is A51 Hosting is gerechtigd om zonder nadere uitleg verschuldigd te zijn aan de Opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen.

3.10.2      Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft, is A51 Hosting gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Opdrachtgever aan A51 Hosting uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

 

Powered by WHMCompleteSolution